Aktuality
Deník ze zářijové stáže v Norsku

20. 10. 2016
V půlce září se vydala pětice klientských pracovníků Persefony na týdenní stáž do Norska. Tentokrát se ohnisko zájmu soustředilo nejen na práci s obětí, ale především s násilnou osobou. V rámci návštěvy se pracovníci zúčastnili také školení k filmu Zuřivec. Rádi bychom se s vámi podělili o důležité momenty, a tak jsme sepsali krátké zápisky z našich cest.

Rozhovor s manažerkou nadace FMSO

První den proběhlo setkání s manažerkou soukromé nadace FMSO Lindou Bakke. S FMSO spolupracujeme od začátku projektu, protože právě tato organizace zastřešuje centra pomáhající obětem sexuálního násilí v Norsku. Linda Bakke má mimo jiné zodpovědnost jako projektová vedoucí, zajišťuje prostředky k financování, organizuje setkání vedoucích pracovníků a reaguje na potřeby jednotlivých center a podílí se tak na zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Na základě našeho doptání jsme se o způsobu financování dozvěděli, že soukromá centra FMSO čerpají dotace především od státu. Norská vláda má program pro nadace, kdy spádová oblast pro každé z 18 center musí pokrýt 20% výdajů a vláda pak uhradí 80%, takže výše příspěvku od státu závisí na výši příspěvku od spádové oblasti. Linda spolupráci se státní správou hodnotí kladně, protože politická scéna v Norsku podporuje celkem stabilně oblast práce s oběťmi sexuálního násilí. Další probíraná témata se týkala míry oznamování násilí na dětech v Norsku, interdisciplinární spolupráce, zapojování samotných obětí do činností center apod. Velmi nás zaujalo, že díky nové právní úpravě od roku 2014 se v Norsku nepromlčuje trestný čin sexuálního zneužívání. O prosazení této změny se zasadila známá politička, která sama zažívala sexuální násilí v dětství.

Návštěva organizace Reform

Druhý den jsme navštívili organizaci Reform (Resource Centre For Men), která funguje jako podpůrné centrum pro muže. Konkrétní podobu činnosti přiblížila poradkyně Hedda Hakvåg. Jejich činnost stojí na třech pilířích – nízkoprahové pomoci mužům, výzkumné a osvětové činnosti a práci na politických změnách. Jedním ze stěžejních témat (kromě psychických, vztahových a dalších problémů), kterými se při klientské práci zabývají, je oblast násilí. Pomáhají mužům jak v roli oběti, tak v roli násilné osoby. Provozují krizovou linku, a dále poskytují osobní i internetové poradenství. V Reformu také vytvořili metodiku skupinového programu zaměřenou na zvládání vzteku. V této metodě proškolili například pracovníky organizace Liga otevřených mužů, kteří kurzy nyní realizují i v ČR. Dále jsme hodně diskutovali o specificích práce s mužskými oběťmi domácího násilí – čím se liší od ženských obětí a v čem vidíme podobnosti. Na závěr pracovníci Persefony představili náš program zaměřený na zvládání agrese, který realizujeme již od roku 2010.

Odpoledne jsme se přesunuli do centra ATV, kde jsme měli možnost hovořit s psycholožkou českého původu Barborou Jakobsen, která vede jedno z center ATV v Tromse. Pod zkratkou ATV se skrývá organizace Alternative til Vold. Alternativa násilí byla v Norsku založena v roce 1987 původně jako projekt zaměřený na agresivní muže. Dnes je to organizace financovaná státem a kraji, která má jedenáct center v Norsku a dalších skandinávských zemích. Nabízí terapeutickou pomoc mužům, ženám, mladistvým, kteří mají problémy s agresí nebo páchají násilí, ale také ženám, mužům a dětem, kteří jsou mu vystaveni. V diskusi s Barborou jsme měli možnost získat hlubší vhled do způsobů práce s klienty ATV, ale také poznat například přístupy a postoje v práci s oběťmi i násilnými osobami a pojetí sociálně právní ochrany dětí v norském kontextu.

Nemocnice v Oslu s pohotovostí pro oběti sexuálního násilí

Stačí přijít a oběti se dostane komplexní péče. Tak by se dala shrnout charakteristika pohotovosti, kam se mohou v nemocnici v Oslu obrátit oběti znásilnění či jiné formy sexuálního násilí. V rámci prvního kontaktu probíhá zběžné zmapování situace, u kterého je zdravotník, sociální pracovník a terapeut. Po okamžité intervenci, příp. zdravotním ošetření, je nabídnuta následná psychologická a sociální péče. Lékaři také odeberou biologické vzorky kvůli zajištění DNA a zdokumentují jiné stopy násilí. Před tím, než oběť odejde domů, je podpořena v zajištění blízké osoby, která ji doprovodí, nebo může v nemocnici i přenocovat. Personál oběti též nabídne, že kontaktuje policii, pokud s ní oběť nepřišla už na začátku. Může také využít bezplatnou advokátní pomoc a získat právní informace pro lepší rozhodování. Zajímavostí a úspěchem zároveň je, že o následnou péči se přihlásí až 70 % obětí, které přišly na pohotovost. Nemocniční personál iniciuje další kontakt, s nímž oběť dala souhlas, a snaží se, aby oběť znovu přišla a využila možnosti poradenství či terapie.

Školení k filmu Zuřivec

Do Norska jsme se vypravili díky projektu bilaterální spolupráce v rámci projektu Z labyrintu násilí. Vyvrcholení týdenního programu připravila Nadace OSF ve spolupráci s partnerskou organizací ATV a Úřadem vlády ČR. Úřad vlády ČR získal licenci k filmu Zuřivec, který vznikl právě v Norsku, ale dočkal se nyní české verze. Proto se dvacítka českých odborníků, včetně zástupců nadace a vlády, zúčastnila školení pro využití filmu Zuřivec a následného „školení školitelů“. Průvodci se nám v tomto stali kliničtí psychologové z ATV Marius Råkil a Barbora Jakobsen.

Cílem bylo, aby se know-how pro využívání filmu díky proškoleným odborníkům dostalo do českého prostředí. Jako nástroj pro zvýšení porozumění problematice domácího násilí může film sloužit k edukačním účelům ať už odborníkům či laické veřejnost, ale také v terapii s klienty. Zuřivec je také důležitým preventivním nástrojem, skrze nějž lze identifikovat domácí násilí na dětech nebo v jejich rodinách. O svých zkušenostech s promítáním filmu dětem vyprávěli terapeuti ATV Erik a Stein, kteří s ním objeli 95 norských škol. Probírali jsme, jak o filmu s dětmi nejlépe mluvit, jak se umět správně ptát a hlavně, jak jim předat hlavní poselství, a sice to, že za násilí nenesou vinu a že je důležité o tom někomu důvěryhodnému říci. Výsledek promítání filmu v norských školách se ukázal jako zásadní z hlediska počtu 470 identifikovaných dětí, které se na terapeuty po zhlédnutí filmu obrátily pro pomoc.

Poslední den jsme společně s kolegy z ostatních českých organizací navštívili kancelář norské ombudsmanky a vyslechli mnoho zajímavých příspěvků z řad organizací a vládních institucí, které se jak na systémové tak přímé úrovni práci s klienty podílejí na řešení problematiky násilí v Norsku.

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn