Aktuality
Kurz Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákoníku v Pardubicích

10. 4. 2017
Povinnost oznámit nebo překazit trestný čin má každý občan ČR, který hodnověrně zjistí, že je trestný čin připravován, stále páchán nebo byl spáchán.
Jak s touto povinností naložit, se dozvíte na kurzu akreditovaném MPSV 16. 5. 2017 v Pardubicích.

Termín konání: úterý 16. 5. 2017 od 9:00 do 14:45 hodin
Místo konání: Pardubice, historická budova Univerzity Pardubice, nám. Čs. Legií, učebna 02003
Přednášející: právnička organizace Persefona, z.s. s mnohaletou praxí
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Číslo akreditace MPSV: 2016/0394-PC/SP/VP/PP
Optimální počet účastníků: 15

Cena kurzu: 1000 Kč / účastník

Kurz je koncipován tak, aby účastníkům poskytl informace týkající se jejich oznamovací povinnosti dle trestního zákoníku vůči příslušným orgánům, tedy státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s povinností oznámit nebo překazit trestný čin, která každému občanovi vzniká, pokud na základě informací hodnověrně zjistí, že je trestný čin (podle § 367 TZ) připravován, stále páchán nebo (podle § 368 TZ) byl spáchán. Zároveň budou účastníci seznámeni s trestní odpovědnosti v případě neoznámení či nepřekažení trestného činu a se zákonem stanovenou povinností součinnosti s orgány sociálně-právní ochrany dětí a soudy.

Kurz je určen pro pomáhající profese (sociální pracovníky, psychology, lékaře i zdravotnický personál apod.), kteří se z titulu své profese setkávají s oběťmi trestných činů, a vztahuje se na ně oznamovací povinnost.

Účastníkům bude na kazuistikách ukázáno, jak s touto svou povinností mohou zacházet v kontaktu s klientem a jak je o jejich oznamovací povinnosti mohou informovat, popř. jak postupovat v případě vzniku oznamovací povinnosti ve vztahu s klientem.

Obsah programu:

Úvod kurzu: představení organizace Persefona a obsahu kurzu
Představení lektorky, základní informace o službách Persefony z.s., představení kurzu, prezence účastníků a jejich motivace a očekávání, zjištění úrovně znalostí účastníků, organizační pokyny

Úvod do problematiky oznamovací povinnosti dle trestního zákoníku
Problematika oznamovací povinnosti v obecné rovině, historie vzniku a smyslu oznamovací povinnosti a její úpravy v trestním zákoně v podobě trestného činu neoznámení trestného činu. Odpovědnost v případě neoznámení trestného činu.

Podmínky vzniku oznamovací povinnosti dle trestního zákoníku
Podmínky, které musí být naplněny, aby fyzické osobě vznikla oznamovací povinnost dle trestního zákoníku.

Postup oznámení trestného činu příslušným orgánům
Postup, jak daný případ oznámit příslušnému orgánu (státnímu zástupci či policii) a úřadům (OSPOD). Jaké náležitosti by mělo trestní oznámení mít. Jaký bude další postup ze strany těchto organizací a institucí.

Nejčastěji se vyskytující trestné činy, kterých se oznamovací povinnost dle trestního zákoníku týká
Trestný čin těžké ublížení na zdraví, zbavení osobní svobody a týrání svěřené osoby.

Vztah s klientem
Jak o oznamovací povinnosti informovat klienty a jak postupovat v případě vzniku oznamovací povinnosti ve vztahu s klientem.

Závěr kurzu: diskuse a evaluace kurzu
Ověření znalostí a evaluace získaných vědomostí a vyplnění evaluačních dotazníků, zpětná vazba - hodnocení kurzu a lektorky.

Všichni účastníci, kteří splní kritéria akreditace, obdrží osvědčení o absolvování programu.

Přihláška ke stažení ZDE.