Aktuality
Možnosti párové terapie s původcem domácího násilí a obětí

19. 12. 2018
Dne 21. 11. 2018 proběhla v brněnském kině Scala, v rámci týdne restorativní péče, konference s názvem Restorativní justice – teorie a praxe“, kterou uspořádalo středisko Probační a mediační služby Brno.

Konference byla rozdělena do čtyř bloků: Přístup restorativní justice, Restorativní přístup při práci s dětmi a mladistvými, Oběti trestných činů a jejich potřeby a Výkon trestu odnětí svobody a práce s odsouzenými.

V tématickém bloku, který se věnoval obětem trestných činů a jejich potřeb vystoupila i sociální pracovnice Persefony s příspěvkem „Možnosti párové terapie s původcem domácího násilí a obětí“.  

V příspěvku byly shrnuty dosavadní zkušenosti organizace Persefona ohledně práce s původci násilí v blízkých vztazích v individuálním i párovém kontextu.

Počátek práce s původci násilí sahá do roku 2005, kdy Persefona, tehdy ještě jako součást Ligy Lidských práv, uspořádala konferenci Bezpečná soužití - terapie pachatelů domácího násilí. Následovalo pár let věnovaných především osvětě odborné veřejnosti, politiků a navazování spolupráce s externími terapeuty.

Průlom přinesl rok 2010, kdy Ministerstvo vnitra ČR otevřelo svůj první dotační program na podporu práce s původci násilí, který nám dal prostor pro síťování se zainteresovanými institucemi, organizacemi a odborníky, podařilo se nám vytvořit metodiku práce s osobami s potížemi se zvládáním agrese a začali jsme realizovat první terapeutický program zvládání agrese v Jihomoravském kraji.

Z hlediska rozvoje odbornosti se pro nás nejvýznamnějšími staly roky 2015-2016, kdy jsme díky projektu "Z labyrintu násilí", podpořeného grantem z Norských fondů měli možnost navázat doposud trvající spolupráci a sdílet dosavadní zkušenosti s norskou organizací Reform a ATV, které mají s prací s původci násilí více než 30 let zkušeností. Mimo to pracovnice organizace a terapeuté prošli školeními pro práci s filmem "Zuřivec" a výcvikem v metodě zvládání vzteku v Lize otevřených mužů.

Od roku 2017 působí naši terapeuté pro práci s agresí v blízkých vztazích na detašovaném pracovišti a realizují zde jak individuální, tak párové terapie s původci násilí a oběťmi i páry trpících vzájemným násilím.

Celkově se v letech 2010-2018 na Persefonu obrátilo 165 osob s potížemi se zvládáním vlastní agrese v blízkých vztazích (z toho 60 žen a 105 mužů). 75 klientů využilo poradenské a terapeutické služby směřující ke zvládání násilného chování opakovaně. Klientům s potížemi se zvládáním agrese bylo za tuto dobu celkově poskytnuto 543 osobních, 264 telefonických a 221 emailových konzultací.

Párová terapie proběhla ve 12 případech jednorázově, u 9 párů opakovaně v rozmezí 2-5 společných setkání. V 18 případech bylo pracováno odděleně s obětí i původcem násilí.

 Klienti

Nastíněna byla také specifika a úskalí párové terapie v případech domácího násilí a možná pravidla pro zvýšení bezpečnosti obětí a předcházení rizik eskalace dalšího násilí.

Mezi kroky směřujícími ke zvýšení bezpečnosti patří kvalitní zmapování situace: např. posouzení probíhajícího násilí a hodnocení jeho nebezpečnosti, intenzity a dynamiky.

Veškerá práce vždy vychází ze zjištěných očekávání oběti a původce násilí ohledně terapie/konzultace, se kterými je v počáteční fázi pracováno odděleně. Následná párová konzultace probíhá ideálně v tandemu terapeuta a terapeutky. Významným středobodem terapie je také neustálé zdůrazňování jednoznačného odmítnutí postoje k násilnému chování a vracení klienta k cíli spolupráce, kterým je například zvládání agrese, převzetí zodpovědnosti za páchané násilí apod.

Služby směřující ke zvládání vlastní agrese jsou nabízeny formou:

individuálních osobních konzultací/terapie (úzce zaměřených na zvládání násilného chování) nebo párové terapie/konzultací, která je možná až po navázání individuální spolupráce, neboť se nejedná o mediaci. Služby párové terapie/konzultace je nabízena původcům domácího násilí, obětem a párům trpícím vzájemným násilím ve vztahu.