Aktuality
Novela zákona o obětech trestných činů

11. 4. 2017
Přečetli jsme za Vás!
K 1. 4. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o obětech trestných činů, která přinesla několik změn.

Mezi nejdůležitější z nich patří rozšíření spektra zvlášť zranitelných obětí o seniory, oběti teroristických útoků, dále o oběti organizovaného zločinu a oběti tzv. hate crimes (trestných činů z nenávisti spáchaných pro příslušnost k náboženské, rasové či jiné skupině). Zároveň v případech pochybností, zda je či není oběť zvlášť zranitelnou obětí, bude statut přiznán. Zvlášť zranitelným obětem bylo také přiznáno právo na bezplatného zmocněnce bez ohledu na majetkové poměry oběti.

Nově byla také stanovena povinnost orgánů činných v trestním řízení přizpůsobit poučení oběti o právech jejímu stavu, např. bude možné jednotlivé informace poskytovat postupně, tak aby je oběť zvládla přijmout. Dále novela přináší i možnost oběti poučení odmítnout, toto odmítnutí však může oběť v případě potřeby vzít zpět. Zároveň jsou v rámci registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů nově uvedeny i kontaktní údaje.

Novela přináší také rozšíření možnosti žádat o zabránění kontaktu s pachatelem, kdy toto právo mohou žádat nejen oběti, ale též osoby blízké obětem. Zároveň novela zvyšuje věkovou hranici z 15 na 18 let pro možnost provedení výslechu jako neodkladného a neopakovatelného výslechu, což umožní následně neopakovat výslech v pozdějších fázích trestního řízení. Dále novela rozšiřuje okruh informací poskytovaných na žádost oběti, a to o informace o skutku, včetně jeho právní kvalifikace, informace o době a místě konání veřejného projednání věci v řízení před soudem a také pravomocné rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí. Novela také stanovuje povinnost orgánům činným v trestním řízení písemně potvrdit oběti přijetí trestního oznámení.