Aktuality
Sexuální násilí - pohled veřejnosti, obětí a odborníků

31. 10. 2016
V rámci projektu Z Labyrintu násilí byl realizován unikátní sociologický výzkum zaměřený na sexuální násilí v České republice. Tento výzkum pro naši organizaci v roce 2016 zpracovala výzkumná agentura Focus. Ve spolupráci s dalšími odborníky tyto výsledky shrnujeme v publikaci Sexuální násilí -  pohled veřejnosti, obětí a odborníků.

Sociologický výzkum zaměřený na sexuální násilí v České republice, který pro nás realizovala výzkumná agentura Focus je svým rozsahem i zaměřením v naší společnosti zcela unikátní a poskytuje nám data i informace, která doposud v této oblasti zcela chyběla.

V rámci aktivit dalších projektů dojde k vydání závěrečné publikace výzkumu, která bude zaměřena na analýzu a zpracování kvalitativní a kvantitativní části výzkumu:

Kvantitativní šetření bylo zaměřeno na povědomí české populace o sexuálním násilí, znásilnění a zneužívání dětí a zmapování postojů k těmto jevům. Celé téma bylo rozděleno do následujících tematických okruhů: 1. povědomí české populace o sexuálním násilí a znásilnění a postoje k těmto jevům, 2. povědomí o sexuálním zneužívání dětí a možnostech pomoci jeho obětem, a 3. vlastní zkušenost respondentů s rizikovým chováním.
Díky kvótnímu výběru zahrnujícího 2088 respondentů se jedná o reprezentativní výzkum zobecnitelný na celou populaci České republiky.

Druhá kvantitativní část výzkumu se zaměřila na samotné oběti sexuálního zneužívání a znásilnění. 100 respondentů, osob, které se během svého života setkaly s některou z forem sexuálního násilí, se vyjadřovalo k této své zkušenosti a zároveň hodnotilo vnímání sexuálního násilí v naší společností.

Hlavním cílem kvalitativní části výzkumu, skládající se z 20 hloubkových rozhovorů, bylo komplexně popsat a zmapovat problematiku sexuálního násilí optikou osob, kterým se takové násilí v průběhu života přihodilo, a které následně vyhledaly pomoc některé z institucí zabývající se řešením této problematiky. Díky tomuto výzkumu jsme získali bližší informace o prožívání oběti, důsledcích prožitého traumatu v jejím následném životě i vyrovnávacích mechanismech, které jim pomohly či pomáhají tuto zkušenost integrovat do svého každodenního života. Oběti sexuálního násilí měly možnost se také vyjádřit k tématům vnímání pachatele a přiměřeného trestu. Respondentky identifikovaly také slabá místa v poskytování odborné pomoci i bariéry, které vnímaly jako překážku, než o pomoc požádaly.

Na zpracování těchto výsledků do závěrečné publikace SEXUÁLNÍ NÁSILÍ pohled veřejnosti, obětí a odborníků se v rámci aktivit dalších projektů podílela Blanka Nyklová, která se věnovala informovanosti a způsobům informování o sexuálním násilí v naší společnosti, Eva Oujezská, která se zaměřila na děti, jako oběti sexuálního násilí a zneužívání, Jana Dvořáčková a Petra Vláčelová, které poukázaly na dopady sexuálního násilí na oběti, Hana Jandová, která na problematiku sexuálního násilí nahlédla z pohledu práva a Zdeněk Dytrt, Blanka Franková, kteří se věnovali metodologickému vymezení výzkumu a spolu s Ivetou Urbánkovou i systému pomoci obětem a další.