Aktuality
Účastníme se odborných setkání k problematice domácího a sexuálního násilí

11. 7. 2017
Zástupkyně organizyse se zúčastnila setkání interdisciplinárního týmu pro oběti sexuálního násilí v Praze a odborné diskusie na téma „Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy“. Co si odtud odnášíme?

Dne 11. 5. 2017 se zástupkyně naší organizace zúčastnila setkání interdisciplinárního týmu pro oběti sexuálního násilí v Praze. Toto setkání uspořádala organizace ProFem ve spolupráci s Informačním centrem OSN.

V rámci tohoto interdisciplinárního setkání představila paní Veronika Ježková, právnička proFem, novelu zákona o obětech trestných činů a její praktický dopad v problematice sexuálního násilí. Advokát David Oplatek následně uvedl několik praktických případů, na kterých učedníkům přiblížil praxi z oblasti odškodňování zvlášť zranitelných obětí. Následovalo i krátké shrnutí toho, co přináší nový kodex správního trestání. Dále paní Hana Fidesová z Kliniky adiktologie 1. LF UK spolu se svým kolegou Mgr. Adamem Kulhánkem představila projekt StopSV, který se zaměřuje na prevenci sexuálního násilí v nočních podnicích. V závěru setkání byla pozornost věnována i nálezu Ústavního soudu, dle kterého je stát garantem zachovávání práv obětí a musí všechna její ústavní práva hájit.

Po skončení interdisciplinárního setkání následovala schůzka Pracovní skupiny pro sexuální násilí při Výboru pro prevenci domácího násilí na ženách. Členové pracovní skupiny řešili především otázku, jak rozšířit všeobecné povědomí o problematice sexuálního násilí nejen mezi studenty, ale talké mezi odborníky, kteří s oběťmi sexuálního násilí přicházejí pravidelně do kontaktu.

Setkání se zúčastnilo více než 35 odborníků, kteří se ve své práci setkávají s oběťmi domácího násilí. Proto věříme, že nové poznatky a další aktivita směřující k interdisciplinární spolupráci bude mít pozitivní dopad na práci se samotnou cílovou skupinou.

 

Dne 30. 5. 2017 zrealizovala organizace ProFem, o. p. s. společně s Katedrou trestního práva Právnické fakulty Karlovy univerzity a pod záštitou Úřadu vlády ČR odbornou diskusi na téma „Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy“. Do této odborné diskuse se zapojila také právnička z našeho poradenského týmu.

Předmětem odborné diskuse byly otázky kompatibility trestného činu znásilnění podle § 185 trestního zákoníku a podle článku 36 Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Instanbulská úmluva), kterou Česká republika ratifikovala dne 2. 5. 2016.

Jak vysvětluje na svých webových stránkách právě organizace ProFem, konstrukce „českého znásilnění“ stojí na nedobrovolnosti a donucení oběti, aby strpěla relevantní sexuální aktivitu. K donucení může dojít zásadně dvěma způsoby a to násilím nebo využitím bezbrannosti. Výsledkem násilí nebo pohrůžky násilím je, že taková osoba po vyjádření vážně míněného nesouhlasu a projeveného odporu (relevantní intenzity) upustí od dalšího vzdoru pro svoji vyčerpanost, zřejmou beznadějnost, nebo z odůvodněného strachu, že pachatel svoji výhružku splní. Nestačí tedy sdělení nesouhlasu oběti, musí jej provázet další aktivita, z níž je patrné, že si oběť příslušné jednání nepřeje. Konstrukce sexuálního násilí podle IÚ je však odlišná, postavená na nesouhlasu oběti, resp. souhlasu jako projevu určité, svobodné a vážné vůle. Na demonstrovaných příkladech ostatních států, které Istambulskou úmluvu ratifikovaly, je zřejmé, že česká definice s IÚ nekoresponduje.

Odborná diskuse a kritické hodnocení praktických dopadů aplikace Instanbulské úmluvy do českého právního prostředí budou pokračovat i na podzim roku 2017.