Aktuality
Výstupy Kulatého stolu: Možnosti a limity jednotlivých psychoterapeutických přístupů pro práci s oběťmi sexuálního násilí

14. 1. 2021
Smyslem tohoto kulatého stolu bylo sdílet zkušenosti s terapeutickou prací s oběťmi sexuálního násilí, pojmenovat vhodné a funkční postupy a způsoby práce a diskutovat nejvhodnější teoretická východiska pro práci s traumatem v kontextu sexuálního násilí. Společná diskuze odbornic a odborníků vyústila v prvotní podklad pro vytvoření vhodného psychoterapeutického rámce individuální a skupinové psychoterapie pro oběti sexuálního násilí, který uvádíme níže.

Co pomáhá při psychoterapeutické práci s oběťmi sexuálního násilí?

V rámci psychoterapeutické práce s oběťmi sexuálního násilí doporučujeme dlouhodobější integrativní přístup pracující s obrannými mechanismy, přenosem, protipřenosem a se zaměřením na znalost traumatu, jeho dynamiky a procesů na úrovni tělesné, kognitivní, emoční i duchovní. Důraz klademe též na orientaci ve vývojové psychologii a teorii attachmentu. Samozřejmostí je důsledné dodržování etických zásad vyplývajících z profesní i osobní zodpovědnosti psychoterapeuta.

Konkrétně se pak odbornice a odborníci shodují na těchto šesti základních aspektech, ze kterých by účinná psychoterapeutická práce s oběťmi sexuálního násilí měla vycházet:

1) Vytvoření bezpečného prostoru pro přijetí člověka s jeho jedinečným příběhem

2) Pojmenování zkušenosti se sexuálním násilím 

3) Práce s emocemi

4) Edukace

5) Integrace traumatu

6) Posttraumatický růst


Závěrem

Účinnost terapie může být významně podpořena, pokud ostatní aktéři, kteří vstupují do řešení případů sexuálního násilí (např. v trestněprávní rovině) nebo obětem sexuálního násilí poskytují pomoc či podporu (např. zdravotnictví, sociální služby), budou respektovat výše uvedené aspekty a tím předcházet sekundární viktimizaci obětí. Toho je možné dosáhnout především edukací těchto odborníků a odbornic, zejména v oblastech zranitelnosti obětí sexuálního násilí, zajištění subjektivního bezpečí v rámci procesů, podpory úcty, rizik, podpůrných faktorů, apod.

 

Kulatého stolu se zúčastnili a zúčastnily: Mgr. Naďa Gubová, Mgr. Jana Hrazdilová, Mgr. Petr Odstrčil, Mgr. Iva Peterková, PhDr. Dana Pokorná, Bc. Jitka Poláková, Mgr. Natália Schwab Figusch, Mgr. Iveta Urbánková, PhDr. Martina Venglářová, PhDr. Štěpán Vymětal, PhD.

Zdroj: proFem ZDE


Kulatý stůl byl realizován v rámci projektu proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí, který je  pod registračním číslem CZ.03.3.X/0.0/17_083/0014018 podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.