Aktuality
Závěrečné zhodnocení projektu Z labyrintu násilí

31. 10. 2016
V rámci projektu Z labyrintu násilí se nám podařilo naplnit vytyčený cíl, snížit míru násilí ve společnosti, konkrétně výskyt domácího a sexuálního násilí v České republice.

Díky realizaci všech aktivit projektu v daném rozsahu jsme úspěšně naplnili vytyčený cíl snížit míru násilí ve společnosti, konkrétně výskyt domácího a sexuálního násilí (dále jen DN a SN) v České republice. O potřebnosti aktivit směřujících k obětem, jejich blízkým a osobám s potížemi se zvládáním agrese hovoří zájem této cílové skupiny o nabízené služby převyšující naše původní očekávání. Neboť je odborné sociální poradenství klíčovou aktivitou organizace, bude naší snahou zachovat plný rozsah poskytovaných služeb. Tato aktivita bude také dále rozvíjena na základě získaných podnětů a nabitých zkušeností a znalostí v rámci dalšího vzdělávání pracovníků organizace, například skrze školení zástupců norské organizace FMSO nebo paní Doc. ThDr. Mgr. Slávky Karkoškové, PhD.

Díky ostatním aktivitám směřujícím k rozvoji znalostí a kompetencí odborné veřejnosti setkávající se ve své praxi s oběťmi DN a SN i pachateli násilí, osvětě široké veřejnosti a aktivitám směřujícím k systémovým změnám došlo k nastartování změn ve společnosti, a to jak na úrovni přístupu k cílové skupině, na úrovni znalostí dané problematiky mezi odborníky i širokou veřejností, i na úrovni interdisciplinární a systémové.

Na základě těchto aktivit stavíme například další spolupráci s Magistrátem města Brna, skrze které bude interdisciplinární tým pro pomoc obětem sexuálního násilí, který vznikl v rámci tohoto projektu, obdobně jako interdisciplinární tým pro pomoc obětem domácího násilí, který existuje podle zákona, začleněn do strategické koncepce města Brna, což je významný krokem k obecné legitimizaci problému na úrovni samosprávy, ale zároveň i potvrzení potřebnosti specializace a vzdělávání v oblasti SN mezi odborníky.

Ve spolupráci s výzkumnou agenturou FOCUS jsme zrealizovali unikátní výzkum týkající se sexuálního násilí v rámci ČR. Výzkum ukázal, jak je sexuální násilí vnímáno českou veřejností i obětmi samotnými. Výstupy se staly podkladem pro úvahy o prevenci i praktickém řešení případů sexuálního násilí. Výstupem výzkumu je odborná publikace.

V závěr projektu vyvrcholil informační kampaní, která cílila na laickou veřejnost a z hlediska dopadu předčila veškerá naše očekávání. Trvalými výstupem informačních aktivit je řada článků, informační videa a microsite http://www.zlabyrintunasili.cz.

Děkujeme za podporu Nadaci Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Shrnutí aktivit projektu naleznete ZDE.